JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

บริการงานเอกสารต่างด้าว

 
     บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการจัดทำเอกสารเพื่อต่ออายุพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานให้แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบการ ตลอดจนลดอัตราความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากการขาดแรงงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ดำเนินการจัดทำเอกสาร

1. จัดทำบัญชีรายชื่อ (Namelist)
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา   จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 3 ชุด
  สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน) จำนวน 3 ชุด
   
กรณีนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 3 ชุด
  สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน) จำนวน 3 ชุด
   

สิ่งที่ได้    บัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนทำพาสปอร์ต หรือต่ออายุพาสปอร์ต
 
 

2. ต่ออายุ พาสปอร์ตครบ 4 ปี
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา   จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   
กรณีนิติบุคคล  
 สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
 หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 พาสปอร์ตตัวจริง  
 ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   

สิ่งที่ได้    วีซ่า อายุ 2 ปี และใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี หรือ อายุคงเหลือตามอายุเล่มพาสปอร์ต
 

3. ต่ออายุ พาสปอร์ตครบ 6 ปี
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา   จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   
กรณีนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   

สิ่งที่ได้    เล่มพาสปอร์ตอินเตอร์ (Passport Inter) อายุ 6 ปี วีซ่า อายุ 2 ปี และใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี
 

4. ปรับสภาพแรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย 100%
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ตท่องเที่ยว ของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 7 รูป
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ตท่องเที่ยว ของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป
   

สิ่งที่ได้    ปรับสภาพพาสปอร์ตท่องเที่ยว เป็นพาสปอร์ตทำงาน วีซ่า อายุ 2 ปี และใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี
 
 

5. รายงานตัว 90 วัน
เอกสารที่ต้องเตรียม
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 1 ชุด
   

สิ่งที่ได้    ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว อายุ 3 เดือน   
 

6. แจ้งที่พักอาศัย
เอกสารที่ต้องเตรียม
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 1 ชุด
   

สิ่งที่ได้    ใบรับการแจ้งย้ายที่พักหรือไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง   
 

7. บัตรโรงพยาบาล / ใบรับรองแพทย์
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 7 รูป
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 รูป
   

สิ่งที่ได้    บัตรโรงพยาบาล อายุ 1 ปี / ใบรับรองแพทย์ อายุ 60 วัน
 

8. ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 1 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท)     จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 1 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   

สิ่งที่ได้    ใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี หรือ อายุคงเหลือตามวีซ่า
 

9. เปลี่ยนนายจ้าง
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   

สิ่งที่ได้   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี หรือ อายุคงเหลือตามวีซ่า
 

10. ต่ออายุวีซ่า (Visa) กรณีปกติ
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 2 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 1 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 1 ชุด
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 3 รูป
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
  ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (ถ้าไม่มีใช้ ใบรับคำขอ/ใบเสร็จรับเงิน แทน)  
   

สิ่งที่ได้   วีซ่าอายุ 2 ปี
 

11. ต่ออายุวีซ่า (Visa) กรณีพิเศษ
เอกสารที่ต้องเตรียม
  รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
  พาสปอร์ตตัวจริง  
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
   

สิ่งที่ได้   วีซ่าอายุ 2 ปี
 

12. ขอโควตา
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบโฉนดที่ดิน หรือ ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญารับเหมาก่อสร้าง,รูปถ่ายกิจการ จำนวน 2 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
   

สิ่งที่ได้   ใบโควตา จำนวนคนระบุตามที่ขอ
 

13. แจ้งย้ายออก หรือ เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด
   
กรณีบุคคลนิติบุคคล  
  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 2 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  สำเนาพาสปอร์ต จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 2 ชุด

สิ่งที่ได้   ใบแจ้งออก ตท.10 หรือ ใบเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
 
  • 098-5526655
  • 090-4144939