JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

แรงงานนำเข้า (MOU)

 
     บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาถูกต้องตามกฎหมาย  เข้ามาทำงานตามสถานประกอบการในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย และลดระยะเวลาในการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถาน ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือประเภทกิจการอื่นๆ โดยทางบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด จะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่ต้องการให้กับ สถานประกอบการ พร้อมจัดทำหนังสือสัญญาดูแลแรงงานต่างด้าวหลังการส่งมอบให้กับสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 
     สิ่งที่ได้   พนักงานมีพาสปอร์ต และวีซ่าทำงานทุกคน
  พนักงานมีใบอนุญาตทำงาน
  พนักงานสามารถพูดไทยได้
  พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
  พนักงานมีความสะอาด สุภาพเรียบร้อย อดทน
  พนักงานมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุจากสถานประกอบการ

สรุปขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
     สัญชาติกัมพูชา
  ขอโควตาจากสำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน
  ยื่นแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (DEMAND LETTER) ที่สำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน
  คัดเลือกแรงงานต่างด้าวตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ และจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (NAME LIST)
  นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (NAME LIST) ไปตรวจสอบ และยื่นทำใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน
  นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (NAME LIST) ที่ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากสำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน ไปยื่นที่กระทรวงแรงงานไทย
  กำหนดนัดวันนัดส่งแรงงานต่างด้าว และจัดส่งแรงงานต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ
  กำหนดวันนัดตรวจสุขภาพ และพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐ
  นำใบรับรองแพทย์ที่ได้จากโรงพยาบาลไปจัดทำใบอนุญาตทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบให้กับสถานประกอบการ 

     สัญชาติพม่า
  ขอโควตาจากสำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน
  ยื่นแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (DEMAND LETTER) ที่สำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน
  นำแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (DEMAND LETTER) ที่ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากสำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน ไปยื่นที่กระทรวงแรงงานไทย และสถานทูตพม่า
  คัดเลือกแรงงานต่างด้าวตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ และจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (NAME LIST)
  นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (NAME LIST) ที่ได้ ไปยื่นที่กระทรวงแรงงานไทย
  นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (NAME LIST) ที่ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากกระทรวงแรงงานไทย ไปยื่นที่กระทรวงแรงงานพม่า
  กำหนดนัดวันนัดส่งแรงงานต่างด้าว และจัดส่งแรงงานต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ
  กำหนดวันนัดตรวจสุขภาพ และพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐ
  นำใบรับรองแพทย์ที่ได้จากโรงพยาบาลไปจัดทำใบอนุญาตทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบให้กับสถานประกอบการ

หมายเหตุ : ทางบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการแทนสถานประกอบการทุกขั้นตอน

เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีขอโควตา
นายจ้าง  กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 2 ชุด
  สำเนาใบโฉนดที่ดิน หรือ ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
   
นายจ้าง  กรณีนิติบุคคล  
 หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น โฉนดที่ดิน,ใบทะเบียนพาณิชย์,
     สัญญารับเหมาก่อสร้าง , รูปถ่ายกิจการ เป็นต้น
จำนวน 3 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
   
เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีนำเข้าแรงงานต่างด้าว  
นายจ้าง  กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 5 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน 5 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 5 ชุด
  รูปถ่าย  
      - ป้ายสถานประกอบการ จำนวน 1 รูป
      - สถานประกอบการ จำนวน 2 รูป
      - ลักษณะงานที่ต้องทำ จำนวน 6 รูป
      - ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รูป
      - ที่พักคนงาน จำนวน 4 รูป
  หนังสือข้อตกลงในการจ้างงาน ประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง, ชั่วโมงการทำงาน,วันหยุด, ค่าล่วงเวลา ฯลฯ  จำนวน 1 ชุด
   
นายจ้าง  กรณีนิติบุคคล  
 สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
 แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
 หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 5 ชุด
 รูปถ่าย  
      - ป้ายสถานประกอบการ จำนวน 1 รูป
      - สถานประกอบการ จำนวน 2 รูป
      - ลักษณะงานที่ต้องทำ จำนวน 6 รูป
      - ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รูป
      - ที่พักคนงาน จำนวน 4 รูป
 หนังสือข้อตกลงในการจ้างงาน ประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง, ชั่วโมงการทำงาน,วันหยุด, ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
  • 098-5526655
  • 090-4144939